Leasing finansowy:

Częściej stosowana forma w finansowaniu medycyny. Cechą leasingu finansowego jest możliwość dokonywania przez Korzystającego odpisów amortyzacyjnych przedmiotu leasingu oraz części odsetkowej od raty leasingowej Po zakończeniu umowy leasingu i spłacie wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, sprzęt staje się własnością Korzystającego. Specyfika leasingu finansowego pozwala na dowolne ustalanie okresu leasingu niezależnie od stawki amortyzacji finansowanego środka trwałego, dzięki czemu produkt ten zapewnia dużą elastyczność uwzględniającą potrzeby Klientów w zakresie płynności i dopasowania do planów finansowych i budżetu. Cechą charakterystyczną jest to, że leasing finansowy nie jest traktowany jako usługa w rozumieniu ustawy o VAT i podatku akcyzowym, co oznacza, że do wartości zakupionego sprzętu nie ma konieczności doliczania podatku VAT w wysokości 23% - tylko taki, jaki obowiązuje na sprzęt medyczny, czyli 8%. Mankamentem dla branży medycznej jest fakt, że VAT w leasingu finansowym jest naliczany nie tylko do wartości urządzenia, ale również dodatkowo od wartości odsetek. Dla podmiotów ustawowo zwolnionych z podatku VAT nie jest to również korzystne rozwiązanie.